Estatuts

Els estatuts de la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llòbrega regulen el funcionament d'aquesta entitat. La Llei municipal i de règim local de Catalunya reconeix als municipis el dret a associar-se en mancomunitats de municipis per a establir, gestionar o executar en comú obres i serveis determinats de llur competència, atorgant a aquestes entitats  la naturalesa d'ens locals amb personalitat i amb capacitat jurídica per al compliment de llurs fins específics a determinar en els seus estatuts pels quals es regeixen.

La creació de la Mancomunitat de municipis de Palamós, Calonge i Vall-llòbrega resulta extremadament convenient per a la prestació de determinats serveis que transcendeixen l'àmbit municipal, resultant evident que una prestació o activitat desenvolupada en un marc territorial més ampli que el d'un sol municipi ha de ser més eficaç i més rendible. Això és el que constitueix la raó de ser de la mancomunitat.

Amb aquesta finalitat i per tal de donar compliment als requisits exigits  per la normativa vigent en matèria de mancomunitats de municipis han estat elaborats els presents estatuts de la Mancomunitat de municipis de Palamós, Calonge i Vall-llòbrega .

estadisticas