Què és la Mancomunitat?

La Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-Llòbrega és la suma d'esforços d'aquests tres municipis per tal d'establir, gestionar i executar en comú les obres i els serveis que transcendeixen l'àmbit municipal. La suma d'esforços permet a aquests municipis gestionar obres i serveis de froma més eficient i més rendible. Això és el que constitueix la raó de ser de la Mancomunitat que, tal i com s'exposa en els seus estatuts, actuarà en equipaments esportius, transport col·lectiu de viatgers, promoció i informació turística i altres projectes, equipaments i serveis que, amb acord previ, siguin d'interès comú.

La Mancomunitat té personalitat i capacitat jurídica per assolir les seves finalitat i es constitueix per temps indefinit. La seu d'aquesta institució és l'Ajuntament de Palamós tot i que els seus òrgans col·legiats poden reunir-se a qualsevol de les seus dels ajuntaments que la integren.

Tràmit de consulta pública dels serveis de transport urbà dels municipis associats i el seu reglament

Aquesta Mancomunitat té previst aprovar properament la creació dels serveis de transport urbà dels municipis associats i el seu reglament. Amb motiu d'aquesta previsió es convoca tràmit de consulta pública previst per l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en relació als aspectes que aquest precepte identifica.

Com participar-hi
Per participar-hi a continuació podeu descarregar el document d'informació del tràmit d'informació pública i el formulari de participació.
Podeu fer les vostres aportacions fent les següents accions:
1r. Descarregueu el formulari de participació.
2n. Ompliu les dades que es demanen al formulari i indiqueu les vostres aportacions.
3r. Podeu fer arribar el formulari omplert a la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega per qualsevol dels següents canals:
. Enviant el formulari omplert per correu electrònic a l'adreça secretaria@palamos.cat
. Presentant el formulari signat al registre general de la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega situat al Carrer Major, 56 de Palamós (edifici de l'Ajuntament de Palamós).

Contacte Ajuntaments de la Mancomunitat

Ajuntament de Palamós

(Seu de la Mancomunitat)
C/ Major, 56
17230 Palamós
Tel. 972 60 00 26
Fax: 972 31 61 10

info@palamos.cat

Ajuntament de Calonge

Pl. Concòrdia, 7
17251 Calonge
Tel. 972 66 03 75
Fax. 972 66 08 06

ajuntament@calonge.cat

Ajuntament de Vall-llòbrega

Raval de Baix, 23
17253 Vall-llòbrega
Tel. 972 31 54 64
Fax: 972 31 84 10

ajuntament@vall-llobrega.cat
estadisticas